• Huvudsponsorer

Torsdag Tor 12 Mars Mar
Torsdag Tor 13 Augusti Aug
Lördag Lör 22 Augusti Aug
Torsdag Tor 27 Augusti Aug
Torsdag Tor 3 September Sep
Onsdag Ons 9 September Sep
Lördag Lör 19 September Sep
Söndag Sön 27 September Sep
Torsdag Tor 1 Oktober Okt
Lördag Lör 3 Oktober Okt
Torsdag Tor 8 Oktober Okt
Måndag Mån 12 Oktober Okt
Torsdag Tor 15 Oktober Okt
Lördag Lör 17 Oktober Okt
Idag 20 Oktober Okt
Torsdag Tor 22 Oktober Okt
Lördag Lör 24 Oktober Okt
Tisdag Tis 27 Oktober Okt
Torsdag Tor 29 Oktober Okt
Lördag Lör 31 Oktober Okt
Tisdag Tis 10 November Nov
Torsdag Tor 12 November Nov
Lördag Lör 14 November Nov
Torsdag Tor 19 November Nov
Lördag Lör 21 November Nov
Lördag Lör 28 November Nov
Tisdag Tis 1 December Dec
Torsdag Tor 3 December Dec
Lördag Lör 5 December Dec

Digitalt årsmöte

18 augusti 2020 11:00
FHC

Frölunda HC:s digitala årsmöte närmar sig - praktisk information till alla medlemmar skickas ut under veckan.


Frölunda HC håller årsmöte måndagen den 24 augusti, 18.00, men inte på vanligt sätt.
Under rådande omständigheter (covid-19) har föreningen beslutat att det blir ett digitalt årsmöte.
Röstberättigade medlemmar - medlemmar som löst sitt medlemskap sex månader innan årsmötet - kommer i den här veckan och via mail få information om inloggningsuppgifter och hur årsmötet praktiskt kommer att gå till.
Frölundas årsredovisning finns i tryckt form på kontoret i Frölundaborg och på den här länken.

Konsekvensanalysen om Frölundas namn och logotyp är inte klar till årsmötet - den presenteras och behandlas av styrelsen i slutet av augusti.

**Protokoll från Frölunda HC:s valberedning och ersättningskommittés beslutsmöte, den 2 augusti 2020 **

Närvarande ledamöter: Roger Wier (ordförande)
Patrik Simson
Jan Bengtsson

1. Öppnandet av mötet
Roger Wier hälsar Patrik Simson och Jan Bengtsson välkomna till beslutsmöte.
2. Valberedningen
2.1 Styrelsens antal
2.1.1 Det noteras att styrelsen enligt gällande föreningsstadgar ska bestå av en ordförande och fyra till sex ledamöter, och att styrelsen idag består av ordföranden och fyra ledamöter.
2.1.2 Valberedningen beslutar att föreslå för årsmötet att styrelsen för nästkommande år ska bestå av ordföranden och fem ledamöter.
2.2 Valberedningens förslag avseende styrelsens sammansättning
2.2.1 Det noteras att Kurt Carlsson har ett år kvar på sin mandatperiod samt att ordföranden Mats Grauers samt styrelseledamöterna Johan Wilkens, Peder Schumacher och Anders Jansson respektive mandatperioder löper ut i samband med årsmötet.
2.2.2 Valberedningen beslutar att föreslå för årsmötet är att (i) Mats Grauers omväljs som styrelsens ordförande ytterligare ett år, (ii) Johan Wilkens omväljs som styrelseledamot ytterligare ett år samt att (iii) Peder Schumacher omväljs som styrelseledamot ytterligare två år. Utöver detta beslutar Valberedningen att föreslå för årsmötet att Charlie Hedberg och Kristina Landgren Carestam ska väljas in som nya styrelseledamöter för en mandatperiod om två år.
Skälet att Johan Wilkens föreslås för en mandatperiod om ett år är att Valberedningen vill uppnå bättre balans i Styrelseledamöternas mandatperioderna över tid och kontinuitet i såväl Valberedningens som Styrelsens arbete.

Charlie Hedberg (f. 1969)
Charlie Hedberg är från Göteborg och är idag verksamhet som General Manager på Scandic Crown i Göteborg. Charlie Hedberg har även gedigen erfarenhet av styrelsearbete och föreningsverksamhet på elitnivå.

Kristina Landgren Carestam (f. 1970)
Kristina Landgren Carestam är verksam som HR-strateg på Wallenstam AB. Hon har gedigen erfarenhet av föreningslivet i Sverige och elitidrott och har bl.a. varit Sveriges förbundskapten för både herrar och damer i innebandy, med bl.a. VM-guld på meritlistan för både herrar och damer.

2.3 Valberedningens förslag avseende revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen beslutar att föreslå för årsmötet att de auktoriserade revisorerna Markus Hellsten och Stefan Kylebäck väljs för ytterligare ett år, samt även val för revisorssuppleanterna Ann-Lovise Rosenqvist och Malin Ekman Lorentzon för ett år.
3. Ersättningskommittén
3.1 Styrelsen
3.1.1 Ersättningskommittén beslutar att föreslå för årsmötet att styrelsen ska erhålla följande ersättningar för sina respektive styrelseuppdrag i föreningen för innevarande räkenskapsår.
Ordförande ska erhålla ett belopp motsvarande två prisbasbelopp och ledamöterna ska erhålla ett belopp motsvarande ett prisbasbelopp vardera. Med respekt och ansvar för föreningens ekonomi föreslås att ersättningen betalas ut under förutsättning att föreningen och koncernen visar upp ett positivt resultat innevarande räkenskapsår efter det att den totala kostnaden för styrelsens ordinarie arvode är reserverad. Föreningen totala kostnad för styrelsens ordinarie arvode för innevarande räkenskapsår blir enligt detta förslag 331 100 kronor exklusive kostnader för sociala avgifter. Detta förutsatt att styrelsens antal blir enligt Valberedningens förslag.
3.1.2 Det antecknas att även om utbetalning av hela eller delar av föreslagna arvoden kommer att ske under 2021 ska arvodena baseras på 2020-års värde av ett prisbasbelopp, dvs. 47 300 kronor.
3.1.3 Vad gäller ersättning för eventuella resor som styrelsen genomför inom ramen för sitt uppdrag beslutar Valberedningen att föreslå för årsmötet att ersättning ska utgå enligt självkostnadsprincipen, krona för krona mot uppvisande av godtagbart verifikat.
3.2 Revisorer och revisorssuppleanter. Ersättningskommittén beslutar att föreslå för årsmötet att revisorerna ska erhålla löpande ersättning enligt godkänd räkning för sitt uppdrag.
4. Sammanträdets avslutande
Noterades att samtliga beslut fattats enhälligt, varefter sammanträdet avslutades.


Vid protokollet:

Roger Wier (ordförande)